نگاهی به صحت عقد نکاح در صورت بطلان مهرالمسمی یا عدم صحت از نظر فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

عقد نکاح دایم از عقود معوض نیست ولی در صورت تعیین مهر در عقد یا پس از آن، مهر مذکور بایستی شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد. ماده 1100 قانون مدنی اگرچه به لزوم وجود این شرایط و به طور ضمنی به تأثیر متفاوت فقدان آن‌ها در استحقاق زن نسبت به مهر اشاره نموده، اما به تمام این شرایط تصریح نکرده است. ما در سطور زیر با توجه به سکوت قانون مدنی، به بررسی این شرایط و تأثیر فقدان هر یک در میزان استحقاق زن با توجه به اصول حقوقی و مبانی وضع این ماده می‌پردازیم

عنوان مقاله [English]

Take a look at the validity of marriage in portioninvalidity or inaccuracy of jurisprudence

چکیده [English]

The marriage contract is not a bilateral contract. But the marriage portion isfix, the marriage contract or after it, the marriage portion which specified,must have the essential elements of validity contract. Although, provision1100 of civil law, imply the necessity of existence of these terms, and thedifference effect of lack them in desert wife toward marriage portion, butdidn’t specified the all terms. With the consideration of the silence of civillaw, we will study of these terms and the effect of deprivation of each inmeasure of desert wife with consider of legal principle and the base enact ofthis provision.Keywords: Marriage Settlement, Marriage Portion, Substitute, Nullityof MarriageG