اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با رشد و توسعه حقوق بین‌المللِ محیط زیست تلاش شد تعادلی بین اهداف زیست‌محیطی و تجاری ایجاد شود. توسعه پایدار نتیجه آشتی و تعامل بین مباحث زیست‌محیطی و تجاری است. تدوین موافقت‌نامه چندجانبه زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست از یک طرف و ایجاد سازوکارهای نهادین همچون کمیته تجارت و محیط زیست در سازمان جهانی تجارت از طرف دیگر، در راستای تحقق تعامل بین تجارت و محیط زیست قابل توجیه است.باوجود اقدامات صورت پذیرفته در سازمان جهانی تجارت، باید به صراحت اعلام داشت که این سازمان به هیچ‌وجه سازمانی زیست‌محیطی نبوده و نیست؛ لذا تجزیه و تحلیل تقابل و تعامل تجارت و محیط زیست در دستور کار این تحقیق قرار دارد و سعی خواهد شد ابعاد گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.La pensée de la libéralisation du commerce et l’émergence de l’approche environnementale                                                                                                                                                                                              

کلیدواژه‌ها