اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با رشد و توسعه حقوق بین‌المللِ محیط زیست تلاش شد تعادلی بین اهداف زیست‌محیطی و تجاری ایجاد شود. توسعه پایدار نتیجه آشتی و تعامل بین مباحث زیست‌محیطی و تجاری است. تدوین موافقت‌نامه چندجانبه زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست از یک طرف و ایجاد سازوکارهای نهادین همچون کمیته تجارت و محیط زیست در سازمان جهانی تجارت از طرف دیگر، در راستای تحقق تعامل بین تجارت و محیط زیست قابل توجیه است.باوجود اقدامات صورت پذیرفته در سازمان جهانی تجارت، باید به صراحت اعلام داشت که این سازمان به هیچ‌وجه سازمانی زیست‌محیطی نبوده و نیست؛ لذا تجزیه و تحلیل تقابل و تعامل تجارت و محیط زیست در دستور کار این تحقیق قرار دارد و سعی خواهد شد ابعاد گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.La pensée de la libéralisation du commerce et l’émergence de l’approche environnementale                                                                                                                                                                                              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Le développement du droit international

چکیده [English]

Le développement du droit international de l'environnement était une tentative de créer un équilibre entre les objectifs commerciaux et environnementaux. Le développement durable tente de réconcilier entre les questions commerciales et environnementales. La rédaction des accords multilatéraux environnementaux en droit international de l’environnement d’une part et la création des mécanismes institutionnels tel que le Comité du commerce et de l’environnement d’autre part sont considérés dans le cadre de l’OMC comme un acte pour faire une interaction entre les deux questions. Malgré les mesures prises au sein de l'OMC, il faut explicitement déclaré que cette organisation n'est pas une organisation environnementale. Nous analysons dans cette recherche l'interaction entre le commerce et l'environnement pour que les différentes dimensions de ce sujet soient examinées. Mots clés: Libéralisation des échanges, Commerce, Environnement, OMC, Développement durable