تحلیل حقوقی سند الکترونیک

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده‌پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه‌های الکترونیک شکل می‌گیرند قانونا مورد شناسایی قرار داده، ویژگی‌های یک نوشته‌ی الکترونیکی معتبر برای استفاده‌های تجاری و غیر تجاری را مشخص کرده و قبول اسناد الکترونیک در دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را مورد حمایت قرار داده است.این مقاله ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و نیز چارچوب قابلیت پذیرش آن‌ها را مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. به این منظور مبحث اول مقاله زمینه‌ای از تعریف سند الکترونیک و داده‌پیام را اراﺋﻪ و عناصر سند الکترونیک را مشخص می‌کند؛ و مبحث دوم تفاوت‌های اساسی بین اسناد الکترونیک و اسناد کاغذی و فهرستی از اختلافات بین این دو سند را بیان می‌دارد.                                  Legal Analysis of Electronic Documents     

کلیدواژه‌ها