تقلب در جعل اسناد

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

عناصر تقلب در جعل اسناد؛ استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، قابلیت فریب و اضرار است. با لحاظ«قصد تقلب» در ماده 523 ق.م.ا. این جرم، مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد خاص ضرر و قابلیت وقوع آن، لازم است. موضوع تقلب در جعل پیام سند فی‌نفسه جعل نیست مگر این که مثبت یا منکر حق یا تکلیفی باشد. جعل دست‌کاری برخلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مدرکی است که دارای سندیت باشد. لذا کسر یا گذاردن یک حرف، کلمه یا امضا روی کارت‌های الکترونیکی به منظور استفاده، جعل نیست مگر آن زمان که مورد استفاده واقع شوند.Fraud in Forging Document

کلیدواژه‌ها