تحلیل اقتصادی تاثیر پیش‌رفت فن‌آوری بر تحول در عرصه‌ی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

دیر­زمانی‌ست که حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار به عنوان یکی از مهم‌ترین ضروریات جامعه‌ی مدنی مورد توجه قانون‌گذاران کشورها قرار گرفته است. طی دوره‌های مختلف چهره‌ی حمایت از خالقان آثار متناسب با ابزارهایی که ناقضان برای نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورندگان به‌کار گرفته‌اند متحول گردیده است. در این راستا پرسش اساسی این است که با توجه به گستردگی ارتباطات در فضای مجازی و گوناگونی ابزارهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، آیا قانون‌گذاران می‌توانند راه‌کاری برای حمایت از ایده‌های خلاقانه فراهم نمایند؟ بدیهی است چنان‌چه ویژگی‌های کنونی حقوق برای دست­یابی به این مهم ناکارآمد باشند، باید زمینه­هایی برای تحول در مفهوم حقوق مالکیت ادبی و هنری محقق گردد، یا اساسا این نوع از قواعد به دلیل ناکارآمدی به دست فراموشی سپرده شوند. در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی رفتارها و نیازهای کنونی ارکان زنجیره­ی تامین آثار خواهیم پرداخت. سرانجام متناسب با خواست‌های اجتماع کنونی چهره‌ای جدید از حمایت نسبت به مالکیت ادبی و هنری را ارائه خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Copyrights law, Interference of Government, Market Failure,

چکیده [English]

 .It has been time since protection of authors’ rights was considered by legislator as one of the most important necessities in civil society. Considering the tools that infringers used for violating of their rights in different periods, forms of protection for authors have been evolved. In this context, the main question is that: regarding the variety of communications on the internet and existence of different tools for protection on innovative ideas? It is obvious that if the characteristics of contemporary law were efficient for achieving this aim. We have to make changes in the very concept of copyright law, or basically this kind f rule must be extinct for reason of inefficiency .In this article by the application of economic analysis of law method, we consider the supply chain behaviors in this field. Ultimately we will represent a new face for protection of copyright according to the requirement society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Copyrights law
  • Interference of Government
  • Market Failure
  • Public Goods
  • Napster