تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

قراردادهای کار حسب نوع رابطه‌ی میان کارفرما و مستخدم، گاه متضمن شرط عدم رقابت هستند که مشروعیت آن با چالش‌های چندی مواجه است. این مقاله می‌کوشد تا در نگرشی تطبیقی نخست جایگاه شرط عدم رقابت را در روابط استخدامی تبیین کرده و سپس به تحلیل شرایط خاص اعتبار شرط مزبور بپردازد و نهایتا تاثیر نحوه پایان یافتن رابطه‌ی استخدامی را بر شرط عدم رقابت مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق آشکارا نشان می‌دهد که در نظام‌هایی مانند حقوق ایران که فاقد موازین خاصی ناظر به شروط عدم رقابت هستند، تعیین حدود اعتبار این شرط به نحوی که ضمن حفظ کارآیی خود تضییقات غیر متعارفی به مستخدم متعهد وارد نسازد، تا چه میزان حساس و دشوار است و از این رو نتایج و پیشنهادهایی برای مواجهه با شرط عدم رقابت در قراردادهای کار، در چارچوب حقوق ایران ارائه می‌دهد.The Analysis of Validity of Noncompetition Clauses in Employment Agreements

کلیدواژه‌ها