تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

قراردادهای کار حسب نوع رابطه‌ی میان کارفرما و مستخدم، گاه متضمن شرط عدم رقابت هستند که مشروعیت آن با چالش‌های چندی مواجه است. این مقاله می‌کوشد تا در نگرشی تطبیقی نخست جایگاه شرط عدم رقابت را در روابط استخدامی تبیین کرده و سپس به تحلیل شرایط خاص اعتبار شرط مزبور بپردازد و نهایتا تاثیر نحوه پایان یافتن رابطه‌ی استخدامی را بر شرط عدم رقابت مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق آشکارا نشان می‌دهد که در نظام‌هایی مانند حقوق ایران که فاقد موازین خاصی ناظر به شروط عدم رقابت هستند، تعیین حدود اعتبار این شرط به نحوی که ضمن حفظ کارآیی خود تضییقات غیر متعارفی به مستخدم متعهد وارد نسازد، تا چه میزان حساس و دشوار است و از این رو نتایج و پیشنهادهایی برای مواجهه با شرط عدم رقابت در قراردادهای کار، در چارچوب حقوق ایران ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Validity of Noncompetition Clauses in Employment Agreements

چکیده [English]

ng>Sometimes employment contracts, regarding the specific relationship between employer and employee, contain noncompetition clauses whose validity has been debated and challenged to differing degrees. This research, in a comparative study, will at first clarify the general situation of noncompetition clauses in employment agreements and, then, analyze its conditions concerning validity and, finally, consider the terminating influence of the employment relationship on noncompetition clause. This paper shows clearly that, in legal systems such as Iran which have no detailed regulations on noncompetition arrangements, determining the limitations on their validity in a manner which finds a balance between the effectiveness of the clause and the matter of not imposing unreasonable constraints on an employee is extremely sensitive and difficult. Accordingly, regarding the Iranian legal framework, it provides some suggestions for addressing the issues of noncompetition clauses in employment agreements. Keywords: Noncompetition clause, Employment agreements, Intellectual Property law, Business law, Trade secrets.