بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان.

چکیده

حق اشتغال یکی از مهمترین حق های بشری است. که در قالب حق های نسل دوم در اسناد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است به موجب این حق، دولت ها مکلفند، شرایطی را پدید آورند که برای هر فرد جویای کار، فرصت اشتغال در دسترس باشد. از منظر هنجارهای بین المللی این شغل باید واجد ویژگی ها و عناصری چند باشد. از منظر هنجارهای بین المللی این شغل باید واجد ویژگی ها و عناصری چند باشد. یکی از این عناصر، آزادی در انتخاب شغل است؛به این معنا که چنانچه فرد مجبور به انجام شغلی گردد،نمی توان مدعی شد که حق وی بر اشتغال اعمال شده است. مقاله حاضر در پی آن است که مقصود از انتخاب آزادانه شغل را مورد مطالعه قرارداد و نشان دهد که این مفهوم، فراتر از منع کار اجباری، تعهداتی را برعهده دولت ها قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها