دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آذر 1391 
بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال

سیدعزت الله عراقی؛ آزاده السادات طاهری