مستندات شرط ذکورت در قاضی تحکیم از دید فقهای امامیه

نویسنده

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری های اسلامی (OIC)

چکیده

شرط ذکورت یا مرد بودن از جمله شروط قاضی منصوب است که فقهای امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛هرچند اکثریت فقها، شرط ذکورت را رد قاضی امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛ هر چند اکثریت فقها، شرط ذکورت را در قاضی ضروری می دانند. اما این شرط در مورد قاضی تحکیم کمتر مورد بحث واقع شده است. تنها برخی از فقهایی که شرط در مورد قاضی ضروری می دانند، آن را در قاضی تحکیم نیز لازم می شمارند. مستندات این گروه درست همان دلایل و مستنداتی است که در شرط ذکورت برای قاضی منصوب ارائه کرده اند. بنابراین برای بررسی شرط ذکورت در قاضی تحکیم ابتدا دلایل این شرط را در قاضی منصوب و سپس تفاوت های آن را با قاضی تحکیم بررسی نموده ایم. نویسنده با توجه به مراتب فوق تلاش می کند تا ضمن بررسی دیدگاه های مختلف ادله طرفداران و مخالفان شرط ذکورت را در بین فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها