معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تابع یم نظام خاص(در برابر عام حقوق بین الملل) می باشد . خاص بودن نظام حل اختلاف موضوعی است یعنی فقط به آن دسته از اختلافات کشورهای عضورسیدگی می شود که در خصوص قوانین تجاری بین المللی بر اساس موافقتنامه های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت باشد. خاص بودن به معنای استقلال کامل یا عدم تعلق خاطر به نظام عام حقوق بین الملل نمی باشد بلکه بررسی رویه نظام حل امتلاف حاکی از التزام آن به اصول و قواعد عام بین المللی می باشد تعیین بار اثبات دعوی یک نهاد حقوقی موجود در کلیه نظام های حقوقی داخلی و نظام بین الملل می باشد.در حقوق بین الملل برای تعیین بار اثبات دعوی معیارهای اساسی وجود دارد که اغلب برگرفته از نظام های حقوقی داخلی است و رویه نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت نه تنها حاکی از تبعیت از قواعد عام موجود است، بلکه با تفسیر قواعد موجود به توسعه تدریجی حقوق بین الملل یاری رسانده است.

کلیدواژه‌ها