استنکاف مقامات قضائی از رسیدگی(تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

با توجه به اینکه استنکاف از رسیدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسیدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذیری را به نظام قضایی یک کشور و طرفین دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اینکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسیدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی آن از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشورها است. اهمیت این موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی به جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه منجر گردد. لذا استنکاف از رسیدگی یا اختلال در دادرسی به اشکال مختلف آن در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است. قانون گذار ایارنی نیز مانند قوانینی بسیاری از کشورها استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی را در ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نموده است. در این تحقیق ضمن مقایسه این جرم در ایران با قانون مجازات فرانسه برآنیم مصادیق مختلف این جرم را بررسی کنیم

کلیدواژه‌ها