دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1391 
3. مفهوم وصف و قانون مدنی

روشنعلی شکاری؛ آرش ابراهیمی


11. "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه

محمدجواد فتحی؛ حامد ره دارپور؛ فرشاد چنگایی