دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، اسفند 1391 
مفهوم وصف و قانون مدنی

روشنعلی شکاری؛ آرش ابراهیمی


"جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه

محمدجواد فتحی؛ حامد ره دارپور؛ فرشاد چنگایی