تحلیل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بر روابط کار

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

چکیده

قانون کار ایران پس از حدود دو دهه با تصویب قانون"رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" در 25/8/87 و با جهت گیری تسهیل فعالیت های تولیدی تغییراتی نموده است. گامی فراخ که طبق تصریح خود مقنن، آغاز راه بوده و دیگر نشانی از حمایت های گذشته از کارگر ندارد. الزامی شدن انعقاد قراردادهای بیشتر از سی روز در فرم ارائه شده وزارت کار،پرداخت مزایای پایان کار قراردادهای موقت به نسبت مدت کارکرد، حق فسخ قرارداد کار در صورت تغییرات ساختاری و جواز پیش بینی شرط فسخ محورهای اساسی ماده 8 قانون سابق الذکر است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند. اصلاحیه ای که آزمایشی و در انتظار بازخوردهای طرفین قرارداد کار می باشد.