حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

حمایت از حقوق بنیادین بشری، امروزه به یک اصل و معیار مهم انتساب نیک و یا شر بودن یک حکومت مبدل شده است . اطن حق از نتایج حق آزادی بیان محسوب می شود و هر چند ریشه ای سنتی و تاریخی دارد، اما انفجار اطلاعات از طریق پیشرفت فناوری عصر حاضر تعاریف و معانی آن را تقریبا دگرگون ساخته است. تا چندی قبل دسترسی به اطلاعات در محدوده اطلاعات و اسنادی که در مراکز دولتی و بعضا خصوصی نگهداری می شد ترجمه می شد و بالتبع این حق برای شهروندان محترم شمرده می شد. که به صورت نیاز، اطلاعاتی که منع قانونی برای انتشار ندارند، در دسترس شان قرار گیرد اما امروزه با رشد گسترده فناوری های جدید همچچون اینترنت و قابلیت هایی که استفاده از این پدیده در میان آورده است،تقریبا مفهوم اطلاعات و دسترسی به آن تحولی شگرف را در خود می بیند به همین نسبتی که تحولات فناورانه رفاه و پیشرفت های فنی و تجربی را به ارمغان می آورند انتظار بشریت این است که مفاهیم حقوق بشری و حمایت های از آزادی ها ارتقاء پیدا نماید. از این دیدگاه دسترسی به هر نوع اطلاعاتی که در فضای اینترنت به وجود می آید باید جزء حقوق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات شمرده شود. زیرا این اجازه نتیجه ضمنی و قطعی محترم شمردن آزادی عقیده و بیان است در این تحقیق بع بازشکافی مفهوم دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در محیط اینترنت به منظور تقویت مشارکت شهروندی پرداخته شده است مسئله اصلی این است که آیا واقعا گسترش استفاده اینترنت این قابلیت را دارد که میزان مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی مرتبط با حاکمیت را افزایش دهد. تقویت ضریب مشارکت سیاسی از طریث دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر موضوعی کاملا به روز و مورد توجه دانشمندان حقوق و علوم سیاسی است. در حالی که در برخی از کشورهای پیشرفته کاهش حضور و مشارکت شهروندان در امور حکومت به مسئله ی نگران کننده بدل شده است، به نظر می رسد تجویز تقویت دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر در جهت ایجاد شور انگیز ه در میان شهروندان برای حضور توام با عقلانیت و آگاهی سیاسی بسیار شفابخش است