"جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران (پریس قم).

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران (پردیس قم).

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اصفهان.

چکیده

هنگامی که شخصی با قصد نقض قوانین جزایی مرتکب عملیات مادی شده و حتی آن را به پایان رسانده ولی نهایتا به علت غیر مجرمانه بودن مقصود فاعل،عملیات این وصف جزایی نیافته و نتیجه مجرمانه محقق نگردد، جرم وهمی به وجود می آید. این وضعیت که در کتب حقوق کیفری به ندرت مورد اشاره قرار گرفته، بلحاظ شباهت با برخی دیگر از عناوین و مفاهیم فقهی و حقوقی،در بسیاری از موارد عملا با آنها خلط می شود. غیر مجرمانه بودن جرم وهمی و عدم قابلیت اعمال واکنش کیفری نسبت به آن ، در مقابل ماهیت کیفری و لااقل قابلیت جرم انگاری مفاهیم مشابه با این وضعیت،تفکیک آنها را از یکدیگر ضروری می سازد. در مقاله حاضر پس از تبیین شرایط تحقیق جرم وهمی و اثبات ماهیت غیر کیفری آن، این وضعیت از مفاهیم مشابه (تجری، جرم محال و اشتباده)تفکیک شده است.