دوره و شماره: دوره 15، ویژه نامه شماره 9 - شماره پیاپی 2، تابستان 1391 
1. حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی

سید محمد هاشمی؛ جوانمیر عبدالهی


4. نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

سید محمد هاشمی؛ قدرت الله رحمانی


9. تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری

محمد راسخ؛ احمد مرکزمالمیری