نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل .

چکیده

سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی نماد جامعه مدنی جهانی، تجلی مشارکت نهادین شهروندان در تصمیمات مرتبط با روح کلی حاکم بر جامعه‌ی بین‌المللی و اتخاذ تصمیمات جمعی و دلیلی بر دموکراتیک سازی نظم بین‌المللی هستند. اگر چه این سازمان‌ها توانایی و ابزارهای مشابه دولت‌ها ندارند، اما در نتیجه ضرورت همبستگی جهانی برای مشارکت در تحقق مطالباتی چون صلح، توسعه، حقوق بشر و بشر دوستانه، و محیط زیست، و بر مبنای هم‌کاری آگاهانه و سازمان‌یافته تک تک افراد، شکل گرفته‌اند. این سازمان‌ها حول هسته‌ی اصلی ارزش‌ها‌یعنی " بشریت " و برای تامین امنیت انسانی، در حال فعالیت هستند و البته شمار زیادی از آن‌ها به طور روزافزونی در فرایند صلح ایفای نقش می کنند. در این نوشتار با بررسی قلمروی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در مراحل گوناگون فرایند صلح، سهم آن‌ها را در تحکیم صلح به عنوان کارکرد جدید نظام بین‌المللی تدقیق می‌نماییم. در این راستا راه‌هایی برای نتیجه بخشی و پایداری فعالیت‌ها و بهره برداری مناسب جامعه‌ی بین‌المللی از توانائی‌ها و تخصص آنان ارائه می‌گردد.