ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

انتقادات فراوان حقوق بشری که در سال‌های اخیر به سازمان جهانی تجارت وارد شده است، گروه‌های حقوق بشری را بر آن داشته است تا به جست‌وجوی روش‌هایی برآیند که به مقابله با آثار منفی عملکرد این سازمان در ارتباط حقوق بشر برآیند. نقض حقوق کار و بهره‌کشی از کار زنان وکودکان از جمله حقوق بشری است که انتقادات زیادی را به سازمان جهانی تجارت وارد نموده است. البته، برخی از مدافعین حقوق بشر بر این اعتقادند که پاره‌ای از قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت را می‌توان به عنوان ابزاری برای مبارزه در برابرعدم رعایت شرایط منصفانه کار و حقوق کارگران به کار برد. با وجود این، ضمن معرفی این مقررات، در این مقاله به بحث در مورد دلایل ناکارآمدی این روش‌ها پرداخته می‌شود. برای نمونه، اعمال تبعیض میان کالاهایی که در فرایند تولید آن‌ها موازین حقوق بشری و حقوق کارگران رعایت گردیده با کالاهایی که با نقض این موازین صورت گرفته‌اند و یا یارانه محسوب نمودن مزد ارزان کارگر از جمله این روش‌ها می‌باشد