حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

چکیده

در این مقاله و چگونگی تعامل و برخورد آن با چند فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بی‌شک موضوع چند فرهنگی که امروزه به تعبیری چالش و به بیانی واقعیت جامعه‌ی بین‌الملل می‌باشد، اصطلاحی قابل مناقشه و قابل بررسی موشکافانه از جنبه‌های علوم مختلف از جمله روان‌شناسی، مردم‌شناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفه، علوم سیاسی و حقوق می‌باشد. لیکن در نوشته‌ی پیش رو سعی بر آن شده که چند فرهنگی از نظرگاه حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد. جهانی بودن یا نبودن حقوق‌بشر یکی از موضوعاتی است که در این ارتباط شایسته‌ی نگاه عمیق و موشکافانه است؛ تحقق یک حقوق‌بشر جهانی نیازمند بازبینی و درک این واقعیت است که حقوق‌بشر تنها برگرفته از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ غربی نمی‌باشد و سایر نظام‌های حقوقی و فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد. میان نهادهای تاثیرگذار در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، نقش و جای‌گاه دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور نظریات آن می‌تواند نقش غیر قابل انکاری در خصوص پذیزش واقعیت چند فرهنگی را در عرصه‌ی بین‌الملل ایفا کند.