نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

چکیده

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی‌کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه‌ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، این جرایم را از جنس واحد، و از گونه جرایم واجد وصف سیاسی تلقی می‌کند که به تمهید نظام دادرسی واحد برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل168منجر می‌گردد. در این مقاله، با تکیه بر روش تفسیر تاریخی و مطالعه در اوضاع واحوال جامعه ایرانی در برهه‌ی تدوین اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطیت-که مورد تبعیت مقنن اساسی ج . ا. ا در انشای اصل168قرار گرفته – و نیز وضعیت جامعه‌ی بلژیک در زمان تدوین اصول 145 و 98 قانون اساسی 1831- که مرجع و راهنمای مقنن اساسی مشروطه در خصوص موضوع بوده-نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اثبات رسیده است