دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1391 
5. مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ قاسم علی جمالی؛ علیرضا باغبان


7. فلسفه قاعده مقابله با خسارات

مهراب داراب پور؛ مریم غنی‌زاده بافقی


13. آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

عباس قاسمی حامد؛ فضه سلیمی؛ فهیمه آقابابایی