نقش بزه دیده در چگونگی پاسخ‌دهی به بزهکاران

نویسنده

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

بزه‌دیده یکی از اصلی‌ترین کنشگران دعوای کیفری است که می‌تواند نقش مؤثری در چگونگی پاسخ‌دهی به بزهکاری ایفاء کند. این تأثیرگذاری امروزه از سوی شماری از سیاست‌گذاران جنایی به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه نظر بزه‌دیده در فرآیند پاسخ‌دهی و تعیین سرنوشت برخی از دعاوی کیفری در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در این نوشتار، برای تبیین نقش بزه‌دیده در فرآیند پاسخ‌دهی به بزهکاران از نقش وی در شکل‌گیری و پایداری دعوای کیفری (الف) ‌و در نوسان‌دهی و کنارگذاری پاسخ‌ها (ب) سخن به میان آید.