ترک فعل به مثابة عمل کشنده

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

چکیده

رفتار مجرمانه قتل غالباً به صورت فعل است اما در اینکه آیا می‌توان ترک فعل را عمل کشنده و تارک را قاتل به شمار آورد، اختلاف نظر است و منشأ اختلاف این است که آیا می‌توان میان ترک فعل و مرگ رابطه علیّت برقرار دانست یا خیر. گرچه برخی دانشمندان با این استدلال که «ترک فعل امری عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند منشأ امری وجودی همچون مرگ و تلف عضو شود»، تارک را قاتل نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد این نگاه فلسفی به رابطة علیت صحیح نیست و می‌توان تارک را قاتل دانست به شرط اینکه ماهیت عمل تارک، «باعث مرگ دیگری شدن» باشد نه «مانع مردن نشدن».