ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده

وکیل دادگستری.

چکیده

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می‌تواند در مورد کلیه احکامی ‌که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام بررسی احکام مورد نظر به رسیدگی شکلی، می‌تواند پس از ابطال آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت صادر کند. به نظر می‌رسد، هیئت عالی نظارت به عنوان یک مرجع نظارتی در مقام نظارت صرفاً می‌تواند احکام صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرارداده و اتخاذ تصمیم نماید و در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هیئت‌های مذکور، احکام آنها را ابطال یا نقض کرده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط ارجاع نماید و پس از ابطال یا نقض حکم نمی‌تواند حکم برائت یا محکومیت صادر کند