دوره و شماره: دوره 15، ویژه نامه شماره 8 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1391 
نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی

گودرز افتخار جهرمی؛ ابوالفضل دنکوب


قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


حق و مصلحت در ترازوی عدالت

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی