تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

در قراردادهای بیمه تعهد به رعایت حسن نیت و به عنوان نقطه ی عطف قراردادهای بیمه یاد می نمایند. اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه در مرحله پیش قراردادی دو تعهد بر سبد تعهدات بیمه گذار و بیمه گر می افزاید که عبارتند از : الف) تعهد به ارائه ی اطلاعات راجع به همه وقایع اساسی مربوط به قرارداد یعنی وظیفه ای مبنی بر عدم کتمان هر چیزی که مهم است. ب) تعهد به خوداری از اظهار نادرست: که طی آن بیمه گذار ملتزم به راست گویی و صداقت در برابر بیمه گر می شود چنان چه بیمه گذار این تعهد را نقض کند قرارداد بیمه می تواند در معرض بطلان یا فسخ قرار گیرد. در این نوشتار به بررسی مبنای تحلیلی و آثار تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی خواهیم پرداخت