نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO"

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

افزایش اطلاعات و آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان در سالهای اخیر سبب گرایش آن ها به مصرف محصولات سازگار با محیط زیست شده است. این رویکرد، بحث روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول را به یکی از مباحث اصلی در عرصه حقوق بین الملل و محیط زیست تبدیل نموده است. مسئله ی روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول همانند دیگر مسائل حوزه ی تجارت و محیط زیست از مجادلات میان طرف داران تجارت آزاد از یک سو و طرف داران محیط از سوی دیگر مستثنا نبوده نبوده است. در این بین پرسش مهم این است که آیا اقداماتی که بر اساس روش های و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول و برای حفاظت از محیط زیست جهانی انجام می گیرد را می توان در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی توجیه نمود و یا این که مقررات آن سازمان و به ویژه موافقت ناه ی عمومی تعرفه و تجارت و حتی برخی از موارد مرتبط دیگر مانع از توجیه این اقدامات می شوند؟تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است؛به این منظور اولا در پی نشان دادن اهمیت اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول در حفاظت از محیط زیست جهانی و ثانیا تشریح موانع فراروی این اقدامات در نظام سازمان تجارت جهانی است. مطالب را در دو مبحث اصلی یعنی شناخت این روش ها و فرایندها و نقشی که اقدامات مبتنی بر آن ها در حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند و بررسی آن چه که موانع این اقدامات نامیده می شود، پی خواهیم گرفت