دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

حقوق فرهنگی در میان سایر حقوقی بشر ، حقوقی مهجور و مغفول تلقی می گردد و به آن پرداخته نشده است؛اما این امر دلیل فقدان تاثیر این حقوق در جامعه ی داخلی و بین المللی نیست، اهمیت این حقوق در تعاملات و اختلافات مردمی که با فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، قابل بررسی است. حقوق فرهنگی مردمان بومی و اقلیت ها به دلیل تفاوت فرهنگ ، زبان، آداب و رسوم و شیوه های زندگی به ویژه ارتباط با زمی«، نیاز به حمایت و حفاظت دارد. نادیده گرفتن حقوق این افراد می تواند منجر به بروز اختلاف های فرهنگی آنان می تواند آنان را در حاشیه ماندن در جامعه مصون دارد، ضمن این که امکان همگون شدن آنان را با حفظ سنت ها و رسوم خود مهیا سازد.