قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج ترین قراردادها در عرصه ی تجارت مالکیت های فکری، هم چون سایر توافقات به اسباب مختلف، در معرض انحلال قرارداد دارد. این مقاله می کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته ی حاضر پس از تبیین جنبه های خاص و مبهم موضوع و نقد رویکردهای قانون جدید،راه کارهاغیی مطلوب برای مواجهه با شرایط فسخ ، انفاخ و بطلان قرارداد لیسانس فناوری ارائه نموده و تبعات انحلال آن را در چارچوب روابط ویژه ی طرفین قاعده مند می سازد.