آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم.

3 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرفکننده میشوند در دومرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2-حین ارائه کالا و خدمات صورت میپذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرفکننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیبرسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران- فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.