نقدی بر قانون تجارت الکترونیک

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در تاریخ 1382 مجلس قانون گذاری ایران، قانون تحت عنوان "قانون تجارت الکترونیک" را به تصویب رساند. اگر چه این قانون مبنای حقوقی رضایت بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونیک فراهم آورده است؛با این حال ضرورت دارد مورد جرح و تعدیل و اصلاح قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یاد شده به منظور ارزیابی وضعیت فعلی این قانون و نیز مشخص کردن نقایص آن می باشد. مقاله حاضر ایراداتو مشکلات مختلف قانون موجود را مشخص و نیز آشکار می سازد که قانون فعلی در جنبه های مختلف از نقاط ضعف برخوردار است. در نهایت این مطالعه پیشنهادتی را جهت اصلاح و ارتقاء مفاد مقررات این قانون ارائه می دهد