اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقایسه ای با جمهوری فرانسه

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

طراحی و اجرای دقیق و صحیح تمرکززدایی اصولی، برای سازمان دهی مناسب اداره دولت- کشور، نیازمند اصول مختلفی است که بتوانند چارچوب بندی درست این شیوه از اداره امور محلی را در کنار سایر مفاهیم به ارمغان بیاورد. طبقه بندی درست این اصول در کنار بررسی علمی آنها می تواند کمک شایانی به این امر نماید.اصول تحدید کننده، در کنار اصول راهنمای تمرکز زدایی دو طبقه کلی از این اصول می باشند. اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نیز برابری و رعایت موازین اسلامی، اصولی هستند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی محدود کننده تمرکززدایی می باشند. آشنایی دقیق با حدود و ثغور این اصول می تواند ضرورت وجودی آنها را برای یک تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از درک ناصحیح و نابجای آنها برای چنین مفهوم ارزشمند و مفیدی در عرصه حقوق اداری جلوگیری نمایند.