رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چین در سرمایه گذاری های برون مرزی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، و مرکز حقوق و سیاست نفت و انرژی دانشگاه داندی کشور انگلستان . دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

چکیده

رفتار قراردادی شرکت های ملی نفتی کشور چین در رقابت بر سر به دست آوردن منابع نفت و گاز در سطح جهان از بعضی جهات از رفتار قراردادی شرکت های بین المللی نفتی متفاوت است شرکت های ملی نفتی کشور چین در قراردادهای سرمایه گذاری های خود حاضر به پذیرش شرایطی با مطلوبیت کمتر برای خود و مطلوبیت بیشتر برای طرف مقابل هستند آنها همچنین انعطاف پذیری بیشتری در برآورده ساختن نیازهای گوناگون کشورهای طرف مقابل (دارنده منابع نفت و گاز) از جمله فعالیت های نفتی پاییسن دستی آن کشورها، از خود نشان می دهند. این عوامل می توانند باعث شوند که دولت های کشورهای دارنده منابع نفت و گاز،شرکت های ملی نفتی کشور چین را به شرکت های نفتی بین المللی ترجیع دهند.. از دلایل اصلی چنین رفتار قراردادی وظیفه شرکت های مای نفت کشور چین در تحقق سیاست های دولت چین در اموری مانند مشارکت و کسب سود مطلوب در صنعت مفت و گاز بین المللی، و تضمین امنیت لازم برای تامین انرژی داخلی است. با توجه به افزایش نیاز این کشور به واردات نفت از دهه 1990 و واردات گاز از سال 2006 اولویت اصلی این شرکت ها تامین امنیت موجودی های نفت و گاز آن کشور از طریق سرمایه گذاری های برون مرزی می باشد. دلیل دیگر برای چنین رفتار قراردادی اهداف شرکت های ملی نفتی کشور چین در جبران عقب ماندگی از شرکت های نفتی بین المللی در زمینه های دسترسی به منابع نفت و گاز جهانی، حسن شهرت، و دانش و تجربه می باشد. این گونه دلایل به علاوه حمایت مالی دولت چین از این شرکت ها موجب گردیأه است تا شرکت های ملی نفتی کشور چین با شرایط قراردادی تقریبا منحصر به فرد در صحنه رقابت بین المللی ظاهر گرند.

کلیدواژه‌ها