نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن سایر قراردادهای را نیز در بر گرفت در سده اخیر نیز مداخله در حوزه قراردادهای مصرف در راستای مقابله با شروط ناعادلانه به بلاترین سطح ملی و بین المللی خود رسیده است در مقاله حاضر سعی شده است در پرتو نحوه مقابله نظام های حقوق مختلف با شروط ناعادلانه قراردادب، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران مورد تامل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها