تعیین زوجین در نکاح و تاملی بر ماده 1067 قانون مدنی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

چکیده

بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 1067 قانون مدنی ب ه دس ت م یآید و مورد پذیرش بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته، تعیین زن و شوهر برای خود ایشان، شرط صحت نکاح نیست؛ بلکه، انشا کنندگان باید بدانند طرفین اصلی نکاح چه کسانی هستند. این در حالی است که در حقوق فرانسه، به دلیل ضرورت مباشرت زن و شوهر در انعقاد عقد و بی اعتباری وکالت در نکاح، شرط مربوط به تعیین و مسائل مربوط به اشتباه نسبت به شخص یا شخصیت در خصوص طرفین اصلی نکاح طرح م یشود. عل یرغم اهمیت و ویژگ یهای خاص عقد نکاح، بررسی متون فقهی نشان م یدهد، قابلیت تعیین زوجین برای صحت نکاح کافی است

کلیدواژه‌ها