نقد و بررسی دلیل های رد و اثبات حقهای حیوانات و گیاهان در فرهنگ غرب و اسلام

نویسنده

استادیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

مساله ی حقوق حیوانات و گیاهان در محیط زیست از مسائلی است که در حوز ه ی حقوق اخلاقی مطرح میشود. سابقه طرح این دو مساله در مباحث اسلامی به صدر اسلام برمیگردد. رو ایات فراوانی از پیشوایان دینی (ع) مبنی بر لزوم رعایت حقوق حیوانات وگیاهان وارد شده است. د رمقابل، پیشینه ی طرح این دو مساله در جهان غرب به عنوان حق اخلاقی کمتر از نیم قرن است. این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست درباره حقوق اخلاقی توضیح داده شده است. در بخش دوم ابتدا مساله حقوق حیوانات از نگاه دانشمندان غرب بررسی قانون » میشود. آ نگاه پس از نقد آرای آنها نظریه بدیع حقوق حیوانات براساس آموزه ی عقلی در حکمت عملی اسلامی برای اولین بار تبیین خواهد شد. در پایان بخش دوم رو ایات« طبیعی اسلامی در لزوم رعایت حقوق حیوانات در محیط زیست از نظر م یگذرد. ای ن روای ات خود شاهدی بر صحت احکام عقلی در زمین هی احترام به حقوق حیوانات است . بخش سوم این نوشتار ابتدا دلیلهای نفی و اثبات حقوق گیاهان را در محیط زیست از نظرگاه دانشمندان غرب نقد و بررسی کرده و در نهایت آموز ههای عقلی و روایی اسلامی در راستای اثبات حقوق گیاهان در محیط زیست و وظیف هی ما در قبال آ نها را بیان میکند.

کلیدواژه‌ها