تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحلیل اقتصادی کپ یرایت باید قبل از هر چیز کوشید تا به تحلیل حکمی رابطه
پدیدآورنده با اثرش پرداخت. در این مسیر مالکانه بودن رابطه(حق) را امری مفروض و
پذیرفت هشده م یدانیم. با این حال، توجیهات متفاوتی برای پذیرش حق مالکیت در رابطه
با حقوق پدیدآورنده مطرح شده است. ابتدا با بیان این توجیهات در خصوص حقوق مادی
یعنی نظریه کار محور جان لاک و نظریه مطلوبی تگرایانه م یکوشیم نشان دهیم که با
این نظری هها به دلیل ترس از گسترش کپ یرایت به دلیل مالکانه دانستن آنهااست که با
نگرانی برخورد م یشود. هرچند، رویکردحق طبیعی در کشور ما رویکرد مناس ب- تری
است. در توجیه حقوق اخلاقی نیز، دو نظریه شخصیت محور و مطلوبیت گرایانه طرح
م یشود اما پذیرش نظریه شخصیت محور برای کشور ما مناس بتر م ینماید. چه اینکه بر
اساس نگاه مطلوبی تگرایی، حقوق اخلاقی تابعی از مصلح تاندیش یها ی سیاسی و
اقتصادی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

When economicallyanalyzing copyright, before anything else we need tomake effort to consider the nature of the rights an author obtains over his orher work. In this way, two presumptions are generally accepted in the legalliterature: First, economic rights shall be distinguished from moral rightsand,second, economic rights shall be treated as a form of property right.Injustifying the property right, different justifications, such those based onlabour and utilitarian theories, have been offered. This study shows that themain reason for opposing these theories is the nature and scope of propertyrights. Nonetheless, it is suggested that a labour-based right theory is moresuitable for our society. To justify moral rights, two theories includingpersonality-based and utilitarian theories have been suggested. In this paper,it is shown that the former theory seems to be more justifiable. This isbecause, based on utilitarian view, moral rights shall be vulnerable todifferent political and economic expediencies.Key wordsEconomic analysis, Copyright, Property right, Economic rights, Moralrights.

الف) فارسی
1) کتب
1. کولومبه، کلود، اصول بنیادین حق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا .50
محمدزاده وادقانی، نشر میزان - امامی، اسدالله؛ حقوق مالکیت معنوی، ج اول، نشر
. میزان، چاپ اول، پاییز 1386
. 51 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1370
. 52 . حکمت نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1387
. 53 . خدمت گزار، محسن؛ فلسفه مالکیت فکری، نشر میزان، چاپ اول، 1390
. 54 . زر کلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 1387
55 . شاول، استیون؛ مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، انتشارات مرکز
. پژوهش های مجلس، چاپ اول، سال 1388
. 56 . صفایی، حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، انتشارات میزان، سال 1379
. 57 . صفایی، حسین؛ مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، چاپ دوم، 1386
. 58 . کلمبه، کلود، چاپ دوم، زمستان 1390
59 . کوتر، رابرت و یولن، تامس؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامد اخوان هزاوه، انتشارات
. پژوهشکده اقتصاد، چاپ اول، 1388
60 . کینگما، بروس آر؛ اقتصاد اطلاعات، ترجمه محمدحسین دیانی و کبرا سقاء پیرمرد، انتشارات کتابخانه
. یارانه ای، چاپ اول، 1380
61 . محمدزاده وادقانی، علیرضا و محمدی، پژمان؛ فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت، انتشارات
. دانشگاه تهران، چاپ اول، 1390
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 71 تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت ...
204
2) مقالات
62 . جعفرزاده، میرقاسم؛ "تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید
، نظریه ای فراگیر"، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی، 1389 ، ش 52
ویژه نامه مرحوم دکتر فخاری.
63 . جعفری تبار، حسن ؛ "ملک معنی در کنار گفتاری در فلسفه مالکیت فکری"، فصلنامه
. حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 2، تابستان 1386
64 . دادگر، یدالله و بزنگانی، هاشم؛ "جایگاه حقوق مالکیت بر استحکام نظام اقتصادی "،
.473- مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق بهشتی، ش 55 ، پاییز 1390 ، ص ص 524
3) قوانین و مقررات
65 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
66 . قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 52 و آیین نامه اجرایی آن.
79 و آیین نامه اجرایی. /10/ 67 . قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایان های مصوب 4
. 68 . قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان مصوب سال 1348
93 هیئت وزیران(کتاب اول). /7/ 69 . لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری مصوب 2
4) تقریرات و پایان نامه ها
70 . صاحب، طیبه ؛ "مبانی حقوق فکری از دیدگاه اقتصادی"، رساله دکتری حقوق خصوصی ،
. دانشگاه تهران، 1388
ب) انگلیسی
1) کتب
71. Bently, Lionel &Sherman,Brad(2004)Intellectual Property,OxfordUniversity
Press.
72. Drahos,Peter(1996)A philosophy of intellectual property,Dartmouth publishing
company.
73. Dutfield,Graham AND Suthersanan,Uma(2008).Global Intellectual Property
Law,Edward Elgar publishing,Inc.
74. Hansen,Hugh(2006)Us Intellectual Property and Policy,Edward Elgar
Publishing,Inc.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 71 تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت ...
205
75. Sega, ilya R. &Whinston, Michael D.(2012)Property Rights, The handbook of
organizational Economics, Princeton university Press.
76. Landes,Wiliam M. and Posner,Richard A.(2003)economic structure of intellectual
property,Harvard University Press.
77. Leveque,Froncois and Meniere,Yann(2004)Economics of Patent and Copy
right,Berkley University Press.
78. Spinello,Richard A. and Bottis,Maria(2009) A Defence Of IP rights,Edward Elgar
publishing,Inc.
79. Towse,Ruth(2001)Creativity,Incentive and Reward,Edward Elgar Publishing,Inc.
80. VAIDHYANATHAN,SIVA(2001)Copyrights Copywrongs, New York
university Press.
81. Wittman,Donald(2003)economic Analysis of the Law selected readings,
Blackwell Publisher Ltd.
2) مقالات
82. Adler, Amy, M., Against Moral Rights, California Law Review, 97 2009,Rev.
263.
83. Barron, Anne,Copyright Infringement "Free Riding"and the life world, LSE Legal
Studies Working Paper, No. 17/2008.
84. Boyer, Marcel,TheEconomics of copyright and Fair dealing,2007s-32
85. Desai, Deven R., Property Persona and Preservation, TJSL Legal Studies
Research paper,81 Temple Law Review 67(2008).
86. Epstein, Richard A.,Why libertarian Should not Be(too)Skeptical About
Intellectual Property, the Progress and Freedom Foundation Progresson Point
Papers, No.13.4,2006.
87. Epstein, Richard A.: The Allocation of the Commons: Parking on Public Roads,
31 Journal of Legal Studies, 2002.
88. Giovanni, B. Ramello ,Intellectual Property and the Markets of Ideas ,Review of
Network Economic 4.2 ,2005.
89. Hansmann, Henry and Santilli, Marina,Author s and Artist s Moral Rights:A
comparative legal and Economic Analysis,26 J. legal Stud. 95(1997).
90. Johnson, Eric E., Intellectual Property and Incentive Fallacy, 39 Florida State
University Law Review,2011.
91. Kyläheiko, Kalvei" From Comedy of Commons to Tragedy of Anti-commons",
Published in Huber, G., Krämer, H. and Kurz, H.D. (eds): Einkommensverteilung,
technischerFortschritt und strukturellerWandel, Metropolis Verlag, Marburg 2005.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 71 تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت ...
206
92. Moore, Adam D.,Toward a Lockean Theory of Intellectual
Property,NTELLECTUAL PROPERTY: MORAL, LEGAL, AND
INTERNATIONAL DILEMMASp. 81, A. Moore, ed., Rowman& Littlefield,
1997. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1980889.
93. Netanel,NeilW.,Why Has Copyright Extended?Analysis and Critique, UCLA
school of Law Research Paper, N0.07-34,2008.
94. Rose, Carol M.:"Romans, Roads, and Romantic Creators: Traditions of Public
Property in the Information Age", 66 L. and Contemp. Probs. 2003.
95. Salzaberger,Eli M.,Chapter III Economic Analysis of the Public Domain, THE
FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN, Ch. III , Kluwer Law International, 2006
.
96. Salzaberger,Eli M.,The law and Economic Analysis of IP:Paradigmatic Shift
From Incentives to Traditional Property, Review of Law & Economics, Vol. 7,
2011.
97. Seg,Mathew J., Beyond Abstraction: The Law and Economics of Copyright
Scope And doctorinal efficiency,Northwestern School of Law,2006.
98. shih ray kue,Raymond and Sun,Jiayang and Fan,Yiging,Does Copyright Promote
Creativity?An Empirical Analysis of Copyright Bounty,Case Research Paper
Series in Legal Studies Working Paper 09-20,May 2009.
99. Yoo, Christopher S.,Copyright and Public Good Economics: A Misunderstood
Relation,Vanderbilt University Law School,Vol.155,Working Paper Number6-
022,2007
١) قوانین و مقررات
100. Berne Convention For the Protection of Literary and Artistic Works ,1886
with subsequent amendments.
101. Copyrights, Designs and Patents Act, 1988.
102. Copyright law of the United States and Related laws contained in the Title
17 of the United States Code (version 1976) with subsequent amendments .