دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 1-308 
تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد