تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارآمدی نظا مهای مالیاتی به تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی و تمکین هرچه بیشترمؤدیان به وظایف قانونی است. فاصله بین درآمدهای مالیاتی و برآوردهای آن در قوانینبودجه و سایر اسناد، مفهومی بنام شکاف درآمد یا گپ مالیاتی را رقم زده، دولتها در اتکاء بهاین منبع درآمد به دنبال تمهید شرایطی هستند که این فاصله را به حداقل رسانند.در این راستا ترغیب مردم به پرداخت داوطلبانه مالیات و ایجاد شرایط تمکین صادقانه، ازمؤلفه های مؤثر در ارتقاء فرهنگ مالیاتی است. مدل مشارکتی در تنظیم نظام مالیاتی،الگویی در حال تجربه در ایالات متحده آمریکا است که بیشتر مبتنی بر سیاس تهایتشویقی و تقویت انگیزه های همکاری مؤدیان با سازمان مالیاتی این کشور است. ساز وکارهایی چون مقررا تگذاری برای محدودیت ورود به برخی معاملات یا ضرورت تکمیلاظهارنامه افشاء معاملات، جلب همکاری و کلای خصوصی ب ه عنوا ن واسط های بینمقامات مالیاتی و مؤدیان در کنار ضمانت اجراهای قانونی از قبیل جریمه و ... با رویکردچیرگی تخفی فها و معافی تها در مقایسه با تنبیهات و مجازات ها، موضوعاتی است کهبرای تبیین هر چه بیشتر این مدل، البته در حد ظرفیت این مقال، به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Cooperative Tax Regulation, A New Model in the TaxationSystem

چکیده [English]

ng>The efficiency of tax systems depends on themaximum realization of taxrevenues and greater compliance of taxpayers with their legal obligations.The gap between tax revenues and their estimates, in the Budget rules andother documents, has identified an income gap. Governments, by relying onthis source, try to minimize this gap.In this regard, encouraging people topay tax voluntarily and creating the conditions for honest compliance, arethe main factors in improving the tax culture. A cooperative tax model isbeing applied in the US for the regulation the tax system, which isessentially based incentive policies and strengthening the cooperation ofpayers with the Inland Revenue Service (IRS). In the US, themechanisms forachieving this are the main subjectsaddressed in this article. These includeregulation for limited access to some transactions, admission with the task ofcompletinga disclosure statement, the cooperation of private lawyers asmediators between tax authorities and taxpayers with the addition of legalsanctions and exemptionsas opposed to punishments and penalties.KeywordsCooperative tax regulation, Tax compliance, New governance,Generalprevention, prohibited transactions.

الف) فارسی
.( 1. بهکیش، محمدمهدی؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، چاپ پنجم ( 1389
.( 2. دادگر، یداله؛ مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات نور علم، چاپ ششم ( 1390
.( 3. رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی؛ حقوق مالی و مالیه عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول ( 1382
.( 4. مهندس ابوطالب تقوی،مهدی، مالیه عمومی، انتشارات فروردین، چاپ هفدهم ( 1381
ب)لاتین
5. Braithwaite, John, “The Essence of Responsive Regulation”, UBC Law Review,
Vol.44:3,P 476,2011.
6. Braithwaite, John, “Responsive Regulation and Developing Economies”, World
Development Vol. 34: No5,PP 884-898,2006.
7. Braithwaite, John, “Responsive Regulation and Developing Taxation”,
Introduction. Law & TAX, Vol. 29:P 1, 2007.
8. Campbell,J.k.Hollingsworth and L.Lindberg. Governance of the American
Economy. Cambridge university Press. 1991.
9. David.M. Trubek and Louis G.Trubek, “New Governance & Legal Regulation:
Complementarily Rivalry and Transformation”. University of Wisconsin Law
School, Legal Studies Research Paper Sepses, Paper No;1022 .2006.
10. Jared H. Binstock, Transactions of Interest; Are they "Interesting" Enough to
warrant the new obligations?, The Tax Lawyer, Vol 61, No.3 (Spring 2008).
11. Myun gsuk lee, Conceptualizing the New Governance: A New Institution of
Social Coordination, Presented at the Institutional Analysis and Development
Mini Conference,. Indiana University, 2003.
12. Rhodes,K. The Governance Narrative: key Findings and Lessons from the
ESRC,S Whitehall Programme, Public Administration. 2000.
13. Thuronyi,Victor. Comparative Tax Law,Kluwer Law International.2003.
1. Ventry, Dennnis J. Cooperative Tax Regulation, Connecticut Law
Review, ,vol,41,No,2 , 2008