تلاقی گاه ضرورت و آزادی « عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق »

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است. در آغاز، آن نظرگاهیدر عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی جهانی م یخواند که با خردجهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دورانمعاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شدهاست. در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجادجامعه مدنی است اما در اندیش ههای روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می انجامد که او آن رااراده عمومی م یخواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه های قدرت است.روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصلتساوی است و به این ترتیب تمامی تفاو تهای بازگفته را نابود م یسازد. این رویکرد که بارهیافت های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی م یشود که در بخش پایانی بادیدی منتقدانه به آن توجه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Creation of Philosophy of Law in the Enlightenment Age

چکیده [English]

This articlecomprises a critical study of the philosophy of public law in themodern age. First, the Enlightenment period is introduced in which universalrules that have been created by universal reason are posited. It notes that acontradiction has been identified in Social Contract Theory which is thefundamental theory of contemporary legal and political philosophy thatdeveloped from the thinking of Hobbes to Locke and whose direction was,finally, changed by Rousseau. At first, a‘social contract’referred to abilateral agreement among the citizens for creation of civil society.However,according to Rousseau, Social Contract Theory led to a wholewhich he called the ‘general will’ (volonté génerale) and which wasregarded as a criterion for the legitimacy of power in Rousseau’s point ofview. He regarded that the general will represents cooperation between theGovernment and people on the basis of equality, and destroys all thedifferences have been invoked in this matter.This attitude is in opposition tothe liberal approaches followed by Kant and, as such, is criticized in the finalsection of the article.KeywordsLiberty, Natural society, Natural law, State citizens, Enlightenment Ages,understanding from a mathematical point of view, Social Contract, Publicvolition

الف) فارسی
1.آقایی، دکتر کامران ؛ مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی،
انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران.
. 2. اسکروتن، راجر؛ کانت، ترجمه علی پایا، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، 1375
3. دکارت، رنه؛ فلسفه دکارت شامل سه رساله قواعد هدایت ذهن اصول فلسفه و
انفعالات نفس، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات بین المللی الهد ی، چاپ
. اول، تهران، 1376
4.روسو، ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، انتشارات آگا ه ، چاپ
. سوم، تهران، 1384
5. روسو، ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات شرکت سهامی
. چهر، چاپ ششم، تهران، 1358
6.طباطبایی، دکتر سید جواد؛ جدال قدیم و جدید از سری تاریخ اندیشه سیاسی
. جدید در اروپا، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، 1382
7.کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه،ازولف تا کانت، ج ششم، ترجمه اسماعیل سعادت و
. منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، چاپ دوم، تهران، 1375
8.کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه، فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ج 5، ترجمه
. جلال الدین اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، چاپ دوم، تهران، 1370
9.کاسیرر، ارنست؛ فلسفه روشنگری، ترجمه یدالله موقن، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، تهران،
. بهار 1370
10 . کانت و…؛ روشنگری چیست؟ نظری هها و تعریف ها ، ترجمه سیروس آرین پور ،
. انتشارات آگه، چاپ اول، تهران، 1376
11 . کانت، ایمانوئل؛ فلسفه حقوق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره بیدی ، انتشا رات نقش و
. نگار، چاپ اول، تهران، 1380
عصر روشنگری و تکوین ........ » فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 71 تلاقی گاه ضرورت و آزادی
255
12 . کانت، ایمانوئل؛ دین در محدوده عقل تنها، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و
. نگار، چاپ اول، تهران، 1381
13 . کورنر، اشتفان؛ فلسفه کانت، ترجمه دکتر عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی ، چاپ اول ، تهران ،
.1376
14 . لازی، جان؛ درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ،
. تهران، 1362
. 15 . منتسکیو؛ روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، 1370
16 . نقیب زاده، دکتر میر عبدالحسین؛ فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم، انتشارات آگاه، چاپ
. سوم، تهران، 1374
. 17 . هابز، توماس؛ لویاتان، ترجمه دکتر حسین بشیریه، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1380
18 . یاسپرس، کارل؛ کانت، ترجمه دکتر میر عبد الحسین نقیب زاده، انتشارات کتابخانه طهوری ، چاپ اول ،
.1372
ب) لاتین
19. Baumer,Franklin Le Van,Main Currents of Western Thought,Forth edotion,Yale
University Press,1978.
20. Lucien Goldman The Philosophy of The Enlightenment,the Christian Burgess
and the Enlightenment,Translated into English by Henry Maas,Routledge and
Regan Paul Pub.1937.