دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 1-247