مالیات بردرآمد اموال فکری

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.

چکیده

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسبمالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجهنقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویجابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی تفکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ریچالش برانگیز و پیچیده م یسازد. در مقاله کنونی چگونگی أخذ مالیات بر درآمد و وجوهحاصل از اشکال دادوستد تجاری اموال فکری، با مطالعه تطبیقی رفتار داخلی مالیات بردرآمد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررس ی قرا ر م یگی رد. درخاتمه به منظور طراحی چارچوب حقوقی مطلوب و ویژه برای قواعد مالیاتی راهکاره ایپیشنهادی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxation on Intellectual Property Proceeds

چکیده [English]

Increasing volume of intellectual property business transactions underlines the need for a sound tax policy governing intellectual property rights (IPR). In this respect an important issue deserving attention concerns the role of the tax system in achieving Intellectual Property law's objectives including fostering innovation and promoting economic and cultural development. Practically taxation on intellectual assets and especially applying general tax rules because of special characteristics of them has become a challenging and complicated matter. In this paper we make a comparative study of domestic income tax treatment of IP business transactions from the perspectives of some developed and developing countries. At the end in order to designing appropriate and special legal framework for tax rules some points are suggested.Keywords:IP business transactions, Tax treatment, Research and development, Model tax treaties, Intellectual property valuation.

ختراعات
مه ها و
تجاری و
مالکیت
مالیات بر
مان امور
شکده امور
.1
فارسی به
11.Abde
Taxa
Deve
teach
12.Chap
Valu
http
13.Easta
and T
مالیات بر درآمد ام
صوب سال 1386
نوآوری ها و اخ
ی آن و آئین نا
ختراع، علائم ت
ارزش گذاری »
ت نامه نسبت به
ر، تهران، سازم
.138
پور، تهران، دانش
نشر البرز، 1379
سی به فارسی و
.13
. ن، 1391
ellatif, Mah
ation Issues
eloped and
hers Associa
plinsky, Susa
uation, Darde
://ssrn.com/
away, Nigel
Taxation Lon
ن حسابرسی مص
تجاری سازی
صلاحات بعدی
یت فکری: اخ
.139
گری، جلال؛
. 15 ، ص 5
، الگوی موافقت
رتضی ملانظر
ی بین المللی، 85
ی منصور ملایی پ
فارسی، تهران،
ی مالیاتی انگلیس
وم اقتصادی، 390
هران، نشر میزان
hmoud Mohm
s of Intelle
Developing
ation,2011, N
an and Payn
en Case No
/abstract = 9
l A and Gal
ndon, Seet an
81
عمومی سازمان
دانش بنیان و ت
وب 1366 با اص
ت حقوق مالکی
نگل جاودانه، 91
و
ابراهیمی عس
ت، پاییز 88 ، ش
کمیته امور مالی،
ولای 2005 مر
دفتر قراردادهای
دستگاه مالیاتی
دی، انگلیسی-
لاحات بین المللی
ت دانشکده علو
کیت صنعتی، ته
med, “A Co
ectual Prope
Countries”
No.1,pp170-2
ne, Graham, M
. UVA-F-14
909734 (last
llafent,Richa
nd Maxwell
69
شماره 17 مجمع
ت ها و مؤسسات
نامه آن.
مستقیم مصو
ی.
سیمین؛ مدیریت
ان، انتشارات جن
یری، روح الله فصلنامه مدیریت
سعه اقتصادی ک
ه فشرده 15 ج
فنی و حقوقی،
بردهای اصلاح
نگ علوم اقتصا
توصیفی اصطلا
، تهران، انتشارات
هنگ حقوق مالک
omparative A
erty from
Journal of t
205.
Methods of
401(2008 ),
visited on 08
ard J, Intelle
,2011.
قیقات حقوقی شماره
منابع
سی
رد حسابداری شم
حمایت از شرکت
ب 1389 و آئین ن
مالیات های
لعمل های اجرایی
بابک و عباسی،
ی صنعتی، تهرا
ف، مهدی،استی
پژوهشگر) ف ) ،«
ن همکاری و توس
و
سرمایه، نسخه
کشور، معاونت
ی، کارلوس، راهب
. ی، 1381
گ، منوچهر؛ فرهن
سوزان؛ فرهنگ
ی، محمد توکل،
سینی، حسن؛ فره
Analysis of
the Perspec
the Australa
Intellectual P
Available at
8/02/2014).
ectual Prope
فصلنامه تحق
فهرست