اثر رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

منظور از رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک که در مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌‌بینی شده، دعاوی بین خواهان‌ها یا خواندگان متعدد با منافع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از آن می‌باشد. آرای صادره در دعاوی مذکور وقتی محقق می‌شود که سبب دعوا بین آنها مشترک باشد. دعوای غیرقابل تجزیه یکی از مصادیق دعاوی بین اشخاص متعدد با منافع مشترک است و به دلیل اینکه کلیه خواندگان باید طرف دعوا قرار بگیرند، دعوای بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک فقط نسبت به خواندگان غیرقابل تجزیه می‌باشد. رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک یا همیشه حضوری یا همیشه غیابی صادر می‌شود. در صورت صدور رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌، با توجه به غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن رأی، حق تجدید نظر خواهی و فرجام‌خواهی دیگر محکوم‌علیهم ساقط می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of “inseparable judgment” in different types of complaint against a court decision

نویسنده [English]

  • خلیل احمدی
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده [English]

ng>The” inseparable judgment“has considered in articles 308, 359 and 404 iranian civil procedure code which relating to claims between plaintiffs and defendants with some interests. These claims are arising when there is a same cause of action. The “indispensable claim “is one of these cases and all of defendants shall be sued in these cases. If the” inseparable judgment “is issued in appeal or Supreme Court, because of the nature of the case, the rights to appeal of all persions are removing.Key words:inseparable judgment, related claim, indispensible claim, default judgment

فهرست منابع
. 1. افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی؛ آئین دادرسی مدنی، ج دوم، چاب اول، بهار 1393
. 2. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج دوم، نشر میزان، چاپ اول 1385
. 3. حیاتی، علی عباس؛ آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1392
. 4. زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، قفنوس، 1386
. 5. شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، ج دوم، میزان، 1381
. 6. شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، ج سوم، دراک، 1384
. 7. مقصودپور، رسول؛ دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1391
. 8. مهاجری، علی؛ مبسوط در آئین دادرسی مدنی، ج سوم، تهران، فکرسازان،