انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی

نویسنده

مدرس حقوق دانشگاه ها و عضو کانون وکلای پاریس

چکیده

انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق تعهدات را به چالش می‌کشد. مطابق حقوق تعهدات، ماهیت توافقی و تراضی و اصل نسبی بودن و قابلیت استناد قرارداد، ملاک ارزیابی انتقال قرارداد می‌باشند. از دیدگاه اقتصادی، انتقال سرمایه، ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی و بهینه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، معیارهای انتقال‌پذیری قرارداد محسوب می‌شوند. در این نوشتار با بررسی واگذاری  اوراق اختیار معامله، خرید، ادغام و جذب شرکت‌ها، تقابل و رویارویی بین تعهدات قراردادی و مقتضیات اقتصادی انتقال قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The confrontation between the principles of law of obligations and the economic requirements regarding the assignment of contract

چکیده [English]

The assignment of contract reveals a primary significance in the pursuit of economic activities and in the commercial transactions. The assignment of contract is mainly based on an economic rationale hence; the economic requirements of the assignment of contract are confronted, in many aspects, with the principles of the law of obligations. In accordance with the law of obligations, the assignment of contract is assessed in the light of consensual nature and privity of contract and third-party effectiveness. In the economic approach, the transfer of asset, the realization of capital gains, the creation of wealth, profitability and optimization of economic activities determine the assignability of contract. This article though an analysis of selling of call options contract, acquisition, merger and absorption of companies aims to study the confrontation between the economic requirements and the principles of law of obligations regarding the assignment of contractKey words:assignment of contract, substitution, assigned party, universal succession, contracts intuitu personae .

دانشگ اه
امله در
داد ، نامه
. 13 ، ش 2
.
ر تقابل بین اصول تع
مه اذن و اذ نی
امیر کبیر، ج پنج
.13
.13
.137
ت بهنشر، 368
لنامه پژوهش ی
ق اختی ار معا
ش ی از قرارد
حقوقی آزاد، 386
ی، 1386 ، ش 4
انتقال قرارداد د
. میه، 1380
ی: اصول عام
ؤسسه انتشارات ا
گنج دانش، 373
گنج دانش، 370
نشر بهمن، 74
قرارداد، انتشارا
. قبال ، 1363
. پدیدار، 1385
ه امامیه، فصل
حقوق ی اوراق
. 138 ، ش 10
ی حقوق ناش
صلنامه تحقیقات ح
ق و علوم سیاسی
167
انتشارات اسلام
فه حقوق مدنی
امه حقوقی، مؤ
ق اموال، نشر گ
و صلح، نشر گ
ارداد - ایقاع،
ردادها: آثار ق
، عطایا، نشر اق
پنجم، انتشارات
ه در منظر فقه
ضیه؛ بررسی ح
های حقوقی، 5
حمد؛ واگذاری
ل قرارداد، فص
دانشکده حقوق
69
مدنی، ج دوم،
مد جعفر؛ فلسف
.1380
مد جعفر؛ دانشنا
مد جعفر؛ حقوق
مد جعفر؛ رهن
ل حقوقی، قر
د عمومی قرار
رکت ها، صلح،
قود معین، ج
اختیار معامله
.25
عبد الصمدی راض
بهادار، اندیشه
و امامی پور، مح
صل آزادی انتقال
قرارداد، مجله
قیقات حقوقی شماره
منابع
سی
حسن؛ حقوق
ی لنگرودی، محم
شر گنج دانش،
ی لنگرودی، محمد
ی لنگرودی، محم
ی لنگرودی، محم
ن، ناصر؛ اعمال
ن، ناصر؛ قواعد
ن، ناصر؛ مشار
جلال الدین؛ عق
، مجید؛ اوراق
صادق، 1384 ، ش
محمد تقی و ع
بورس اوراق
داماد، مصطفی
. 1388 ، ش 1 ،
ی، عبدالعلی، اص
عیسی؛ انتقال
فصلنامه تحق
فهرست