مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسانه آزاد مفهومی است که با ظهور تجدد پا به عرصه وجود گذاشت؛ رسانهای که دنیایمدرن درپی ساختن آن بود. رسانهای آزاد است که تحت کنترل و قاعد هگذار ی نارو ا و بیمورد دولت نیست و از تأثیرات منفی اقتصا د بخ  خصوص  همچو ن فشارها یتبلیغاتی اقتصادی و تجاری بخش خصوصی آزاد است. یک رسانه آزاد و مستقل به دنبال اطلاع رسانی به بیندگان، شنوندگان یا خوانندگان خود است؛ اطلاعاتی که آنها ر ا برا ی  ایفای نقش کامل شهروندی در جامعه آماده میسازد. از طرف دیگر ظهور مدرنیته و ورود مفاهیمی چون کنترل و نظارت همواره سبب میشود که دولت به رسانه ها با بدبینی و بدگمانی نظاره کند و از این رو، احتمال مقابله با آنها بسیار زیاد است. وجود ی که  رسانهآزاد و مستقل برای یک جامعه آزاد امری ضروری است. رسانه آزاد اما خود به محیطیمناسب برای رشد و نمو نیاز دارد. به عبارت بهتر روزنامهنگار برای آنکه آزادانه به بیان وانتشار اطلاعات بپردازد نیاز به محیط مناسب دارد و قواعدحقوقی مناسب در ایجاد اینمحیط بسیار مؤثر است. این نوشتار بر آن است تا با مطالعه پروندههای مختلف و رویه های قضایی متعدد به شناسایی مؤلفههایی بپردازد که رسانه را برای ایفای کارویژه اصلی خود یعنی نظارت بر دولت آماده میکند. به یقین، مطالعه رویه های قضایی به عنوانابزاری برای تفسیر قانون و گاه منبعی از حقوق جوامع میتواند در شناسایی این مؤلفه ها راه گشا باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of free Press in the Light of Legal Jurisprudence

چکیده [English]

A free and independent press is an essential factor to any free society. A press which modern society wanted to construct, is a Press that is not subject to undue government control and regulation; one that is free from undue financial influence from the private sector, including advertisers, and economic or business pressures from private sector businesses. A free and independent Press provides its readers, viewers, and listeners with the information they need in order to participate fully as citizens in a free society. On the other hand, emergence of modern revelations and introduction of the concept of monitoring are the causes of government’s pessimism towards Press. Press need a free society to act and breath and legal frameworks make this environment available. Study of judicial procedures as means of interpretation and source of law can be useful for recognizing the elements of a free press. This article tries to recognize these elements through study of deferent cases and proceduresKeywords:Free Press, Judicial Procedure, Freedom of Expression, Monitoring the Government Watchdog Journalism.

1.Books
4. Adle
Inter
Dece
Cens
5. Blac
Com
6. Chop
Ques
7. Ford
8. Herm
Chic
9. Fure
Ame
Cath
10.John
Steve
11.Kirtl
Prog
12.Lesli
Com
13.Libra
Quot
14.Moll
Med
Publ
رسانه آزاد در پرتو رو
فصلنامه ،« تی
شار و دسترسی
صلنامه حقوق s
er, Nanci,
rnational Cri
ember 21,
sorship on Sp
ckstone, Wil
mmentaries on
per, JessH.
stions, WEST
d, Paul L. (ed
man, Pritchet
cago Press, (1
ey, Francis, A
erica. Prepar
holic Publicat
nson, Walter
enson, Little
ley, Jane, Me
grams. United
ie, Gregg
mmittee for F
ary of Con
tations, 1989
ler, Alane N
dia Issues, T
lishers, Inc (U
مؤلفه های
.139
ت و مقامات دولت
ر قانون " انتش
فص ،« ه اطلاعات
قوق ارتباطات.
Witness to
iminal Tribu
2010 Bem
peech and th
lliam, & Co
n the Laws of
& others
T, eleventh e
d.), The Writi
tt C., Civil L
1954).
An explanatio
red for use i
tion Society
r& Stevenso
, Brown & C
edia Law Ha
d States Dep
P(ed)., The
reedom of T
ngress (ed),
9
N., Pletson,
Telecommun
US), 2008
136
شارت سمت، 93
بر انتقاد از دولت
.(13
تحلیلی ب » ؛ ت
م بر دسترسی به
1)، ویژه نامه حق
o Witness
unal for the f
man, Lamar
he Press, The
ooley, McIn
England, C
s, Constitut
edition, 2011
ings of Thom
Liberties and
on of the Co
in Catholic s
Co, New Yo
on, William
Company; 1s
andbook, Bur
partment of S
e First Am
The Press, 7th
, Respectfu
Charles E.
nications &
69
رسانه، تهران: انتش
ن حقوقی ناظر
4، (تابستان 393
هری آزاده سادات
صول کلی حاکم
، (زمستان 390
War corre
former Yugo
Taney, Se
e H.W. Wilso
ntyre, Thom
Cooley's Blac
tional Law,
1
mas Jefferson
d the Vinson
onstitution of
schools, acad
ork 1889
m E, The P
st edition, De
reau of Inter
State, 2010
endment H
Edition,201
ully Quoted:
(eds), Telec
Media Iss
قیقات حقوقی شماره
منابع
سی
ی، باقر؛ حقوق رس
موازین » ؛ ی، باقر
عمومی، ش 43
محمد رضا و طاه
ت" در پرتوی ا
سیزدهم، ش 35
انگلیسی
spondents a
oslavia, Neth
elected Arti
on Company
mas W. Blac
ckstone 1872
, Cases-Co
n, vol. 10, 18
Court, Univ
f the United S
demies, and
Papers of A
ecember 31,
rnational Info
Handbook, R
1
: A Dictio
communicati
sues. Nova
فصلنامه تحق
فهرست