وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

When a transaction being made by a non-owner orby a person ultra vires , is named Fozuli in Islamic Fiqh and Iranian civil law. Such transactions would be ineffective, which may be authorized or rejected by the owner. In some cases the owner has prohibited before concluding the contract so the transaction is proceeded by the prohibition .The question is: what is the states of the contact? Is it possible to be authorized by the owner or it would be void absolutely ?In this article the author is going to answer the question.Key words:Rejecting the contract, authoring the contract, prohibition of the contract, invalidity, no effective, governmental deals.

بوق به منع
ق.
ق
– قم.
اسلا می،
1413 ق.
ی معامله فضولی مسب
13 ق.
بیت ،قم، 1414 ق
ء التراث، 1423 1قم.
هنگ و ارشاد
الاسلامیة، قم 3
وضعیت حقوقی
ی قم، 1425 ق.
مدیه، تهران 373
د، مؤسسه آل الب
لمصطفی، لاحیاء
نوارالهدی، 418
ارات وزارت فره
مؤسسه معارف
. سین قم، 1419
زان، تهران.
نش، تهران.
33
ع الفکرالاسلامی
ب، المکتبةالمحم
)؛ جامع المقاصد
شیةالمکاسب، دارال
لمکاسب، نشر انو
لمکاسب، انتشا
مسالک الافهام،
مه، جامعه مدرس
حقوقی، نشر میز
محشی، گنج دان
69
سب، چاپ مجمع
روی؛ منیةالطالب
ن (محقق ثانی)
محمدکاظم؛ حاشی
حسین؛ حاشیةالم
حسین؛ حاشیةال
ن (شهید ثانی) م
ینی؛ مفتاح الکرام
مدنی در نظم ح
فر؛ قانون مدنی
قیقات حقوقی شماره
منابع
ی، مرتضی؛ مکاس
میرزا حسین غر
علی بن الحسین
یی یزدی، سید م
ی، شیخ محمد
، علی بن عبدالح
ق.
عاملی، زی نالدین
سید جواد حسین
ن، ناصر؛ قانون
ی لنگرودی، جعف
فصلنامه تحق
فهرست
1. انصاری
2. نائینی،
3. کرکی،
4. طباطبای
5. اصفهانی
6. ایروانی
1354 ق
7. جبعی الع
8. عاملی،
9. کاتوزیان
10 . جعفری