دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1394 
2. حقوق اقتصادی

صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد