حقوق اقتصادی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفتهاست. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات،نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستماقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی،زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاریخارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها،رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد.در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین باایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاصحقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقیبا ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بی نالمللی) وحوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، باتمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاریاز موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کنندهتولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) وبه همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگیاقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

ایجاد تعادل در حوزههای تولید، توزیع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراک قابلتوجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدید ههایجدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعیبر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجادنظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود.Economic lawAbstract:Economic law is created on the basis of new necessities and with regard tothe use of legal rules. This branch of law comprises a collection of legalrules, structures, formality, institutions and methods in response to theincreasing influence of the economic system in modern communities.Economic law, through the use of legal rules, regulates important economicsubjects of the economy, such as: goods and service prices, foreigninvestment, currency, wages, exports and imports, banks, insurance,securities , credit, taxes, competition, production, distribution, consumptionand other economic matters.This branch of law attempts to create order, justice and a balance in therelations between natural and legal persons in the community bycategorizing the available legal rules and the creation of new ones. From thisviewpoint, economic law ordains legal rules with public, private and evencriminal dimensions in community (national or international) andmicroeconomic and macroeconomic aspects.Economic law is interventionist in many cases and its rules are, in manycases, similar to the rules of public law. Economic law regulates theproduction, distribution and consumption of goods and services. Withgovernment support and private sector initiatives, it organizes economic lifeand the production and circulation of wealth. Furthermore, it creates abalance in production, distribution, exchange and consumption and is thecrossing point of law and economy. Legal systems understand new economicphenomena with the help of economic law and, by ordering the relationshipsin this area, attempts to create balance in economic relationships. In thisview, economic law creates order and balance in legal affairs and economicpolicy.Key words: Economic law, Economic analysis of law, Law and Economics,Balance.

الف) فارسی
. 1. تاجداری، دکتر علی؛ اقتصاد و مالیه عمومی، نشر میزان، چاپ اول، 1380
2. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ؛ مقدمه عمومی علم حقوق، کتابخانه گنج دانش،
. چاپ سوم، 1371
3. خداداد کاشی، فرهاد؛ اقتصاد خرد، انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه، دانشگاه پیام نور،
.1385
4. دادگر، دکتر یداله و رحمانی، دکتر تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد، کلیاتی از اقتصاد
. برای همه، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم، قم، 1386
5. دادگر، دکتر یداله؛ مؤلفهها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات پژوهشکده
. اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، چاپ اول، 1389
. 6. دادگر، دکتر یداله؛ اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، نشر آماره، تهران، 1391
7. شریعتی نجف آبادی، احسان؛ اقتصاد کلان، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)،
.1394/6/14 ، http://www.pajoohe.com
8. فرشاد یکتا، دکتر محسن ؛ مفهوم حقوق اقتصادی در ایران ، انتشارات مدرسه عالی
. بازرگانی، 1356
9. برنامه درسی جامع دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانش کده حقوق
. دانشگاه شهید بهشتی، 1385
. 10 . قدیری اصل، دکتر باقر؛ کلیات علم اقتصاد، مرکز نشر سپهر، چاپ چهارم، تهران، 1363
11 . کاتوزیان، دکتر ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران،
. انتشارات اقبال، چاپ پنجم، 1362
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 حقوق اقتصادی
55
12 . کله اولوآ، پروفسور ژان؛ معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم، ترجمه دکتر
. عباس قاسمی حامد، مجله حقوقی، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 23
13 . کوتر، رابرت و یولن، تامس؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه دکتر یداله دادگر و حامده اخوان
. هزاوه، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، چاپ اول، 1388
14 . لاژوژی، ژوزف؛ مکتب های اقتصادی، ترجمه جهانگیر افکاری ، سازمان انتشارات و
. آموزش اسلامی، چاپ اول، 1367
15 . نمازی، دکتر حسین؛ نظام های اقتصادی، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ سو م ،
.1384
ب) لاتین
16. Deffains, B., Ľanalyse économique du droit dans les pays de droit civil,
Editions Cujas, 2002
17. de Kiraly, F., Le droit économique, branche indépendante de la science
juridique, sa nature, son systeme, Etudes Geny, 1934.
18. Farjat, G.,Droit économique, Paris, 2e éd., puf, 1982.; Alexis Jacquemin
et Guy Schrans, Le droit économique, Que sais-je ? puf, 3e éd., 1982.
19. Farjat, G. Pour un droit économique, 1ère éd., puf,Les voies du droit,
2004
20. Jacquemin, Alexis et Schrans, Guy, Le droit économique, Que sais-je ?
puf, 3e éd., 1982.
21. Kirat, T., Economie du droit, Repères, La Decouverte, Paris, 1999.
22. Mescheriakoff, A.-S., Droit public économique, 2e éd., puf, 1996.
23. http://www.economicaffairs.ir/p=1201, 9/9/2015