زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا

نویسنده

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

همواره این سؤال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراقلفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست ودعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز م یشود. به زودیخواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداددادخواست و استرداد دعوا، بیش از آنکه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، بهمقاطع و بر شهای زمانی جریان دادرسی ارتباط دارد؛ به همین علت نیز تصمیمات و آراءصادره از دادگاه و مدیر دفتر دادگاه را متفاوت میگرداند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 End of Proceedings Caused by Discontinuation of Action

چکیده [English]

It has always been an important question to find out the difference between apetition and an action. Is the first related to the form and second to substanceof the claim, or do the two have the same meaning, however differentverbally? The difference has also been generalized to the discontinuation ofpetition and action to the extent that it is led to the creation of three orders.We will soon find out that the difference between the two and, as aconsequence, the difference between the discontinuation of petition andclaim is related more to the time and processes of the proceeding than totheir semantic differences. This can also be the cause of the differencebetween the decisions and orders made by the Court and chief clerk of theCourt.Keywords: Petition, Action, Discontinuation of petition, Discontinuation ofaction, Order nullifying a petition, Order rejecting an action, Orderexterminating an action, Parts of proceeding.

الف) فارسی
1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقی، دوره پنج جلدی، ج سوم، انتشارات
امیر کبیر، چاپ چهارم، 1375 ، تهران.
. 2. شمس، دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، ج دوم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1381
. 3. شمس، دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، ج سوم، انتشارات دراک، چاپ دوم، پاییز 1384
4. شمس، دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، ج سوم، انتشارات دراک، چاپ
. دوازدهم، پاییز 1387
5. شمس، دکتر عبدالله ؛ جزوه درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی (دوره دکتری حقوق
.1378 - خصوصی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 79
6. شهری، غلامرضا و آبادی، امیر حسین؛ مجموعه نظر های مشورتی اداره حقوقی
دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد،
. انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، سال 1370
7. دهخدا، علامه علی اکبر؛ لغت نامه، دوره 15 جلدی، ج دوم، زیر نظر دکتر محمد معین و
دکتر سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،
. چاپ دوم از دوره جدید، 1377
8. کاتوزیان، دکتر ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکلای
. دادگستری، چاپ سوم، اسفند 1368
. 9. کریمی، دکتر عباس؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386
10 . متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، شامل آراء شعب و هیئت های
عمومی دیوان عالی کشور از سال 1311 تا سال 1335 ، چاپخانه هاشمی.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا
136
11 . مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئ ت عمومی دیوان عالی
. کشور از سال 1328 تا سال 1342 ، ج دوم، آراء مدنی، چاپ دوم، سال 1353
تمییز » 12 . نهرینی، فریدون؛ آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی)، مقاله
. انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1391 ،« نوع رأی دادگاه و آثار آن
13 . نهرینی، فریدون؛ اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، انتشارات گنج
. دانش، چاپ دوم (با تجدیدنظر و اضافات)، سال 1391
. 14 . نهرینی، فریدون؛ ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1392
15 . نهرینی، فریدون؛ دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی،
. انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1387
ارج نامه دکتر الماسی ، ،« متفرعات دعوا و ویژگی های آن » 16 . نهرینی، فریدون؛ مقاله
. شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1391
ب)لاتین
17. Cunningham , Susan– Hill and Karen Elder – Civil Litigation Handbook
– Oxford – 2010 , 2011.
18. Grainger , Ian and Michael Fealy and Martin Spencer – The Civil
Procedure Rules in Action – Cavendish Publishing – Second edition –
2000 – London.
19. Loughlin, Paula and Stephen Gerlis - Civil Procedure – Cavendish
publishing – second edition – 2004.
20. Sime, Stuart – A Practical Approach to Civil Procedure – Oxford- Eighth
edition – First published – 2005.
21. Sime , Stuart and Derek French – Civil Practice – Oxford – Sixth edition
published- 2005.
22. Williams , Dr. Victoria – Civil Procedure Handbook – Oxford- First
published -2005.