از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

10.22034/jlr.2015.56327.11125

چکیده

اگرچه جرم به عنوان پدیده اجتماعی زی ر ت أثیر عوامل انسانی (درونی) و غیرانسانی(بیرونی) است با این همه محتوای ذهن آدمی تأثیر برجسته ای بر پدید آوردن جرم دارد .هدف این مقاله شناخت نقش این محتوا در ارتکاب جرم برخی جرائم است. این شناختبا بهره گیری از ابزار کتابخانه و مراجعه و تحلیل آرای جامعه شناسی، روا نشناسی، روانشناسی اجتماعی و همین گونه به روش اسنادی انجام شده است.این مقاله نشان میدهد برخی رفتارها بر گرفته از فهم و تفسیری است که شخص ازیک موقعیت دارد. این تفسیر خود زیر تأثیر باورها و انتظارات ا و است. گاه نه رخدادبیرونی (عینیت) بلکه تفسیر آن (ذهنیت) جر مزا است. به این رو، برای پیشگیری از وقوعبرخی جرائم باید بستر تضارب آرا فراهم و باورهای خشونت آفرین و جرم زا در ذهن فردو جامعه پالایش گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Etiological Criminology to Cognitive Criminology

چکیده [English]

Although crime as a social phenomenon is under the influence of humanly(internal) factors and non-humanly (external) ones, nonetheless the contentsof human mind has an outstanding impact on the creation of crime. Thepurpose of this article is to know the role of this content in committing somecrimes. This research has been done by using library, the analysis of socialpsychology, sociological and psychological views as well as documents.This paper shows that some behavior's are stemmed from the understandingand interpreting of a situation that a person has. This interpretation itself isunder the influence of the person's beliefs and expectations. Sometimes, it'snot an external event, but its interpretation that is the cause of committing acrime. Therefore, for preventing some crimes, there should be grounds fordialogue; also, violent and aggressive beliefs in the minds of a person andsociety should be modified.Keywords: Paradigm, Beliefs and Expectations, Interpretation, Cause,Reason.

1. الیس آلبرت و دیگران؛ زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، رشد، چاپ نهم،
.1392
2. ادیبی، عبدالحسین و دیگران؛ نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات جامعه، چاپ اول،
.1358
3. ایمان، محمد تقی؛ فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و
. دانشگاه،چاپ اول، 1391
. 4. بودن، ریمون؛ منطق اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، توتیا، 1383
5. پی، فرانک و دیگران؛ نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران،
. نشر میزان، چاپ اول، 1383
6. پوت، واین و دیگران؛ روان شناسی و جرم، ترجمه داوود نجفی، تهران، نشر میزان، چاپ اول،
.1383
7. پلیکی، نورمن؛ پارادایم های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه سید حمید رضا حسنی و
. دیگران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1391
8. توماس، مادن؛ نگاهی نو و فشرده به تاریخ جنگ های صلیبی، ترجمه عبدالله ناصری
. طاهری، اکرم کرمی، نشر علم، تهران، 1388
. 9. چالمرز، آلن؛ چیستی علم، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران، سمت، چاپ اول، 1378
10 . خرازی، کمال و دیگران؛ راهنمای روان شناختی و علوم شناختی، تهران ، سازمان
. انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم ، 1388
11 . روزن هان، دیوید ال و دیگران ؛ آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی،
. تهران، نشر ساوالان، چاپ چهارم، 1382
12 . ریتزر، جورج؛ نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی،
. تهران، انتشارات علمی، چاپ پانزدهم، انتشارات علمی، 1389
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 از جرم شناسی علت شناختی تا جر مشناسی شناختی
270
13 . راین، آلن؛ فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران ، انتشارات صراط،
. چاپ چهارم، 1387
.1393/11/ 14 . روزنامه جام جم، ش 4197 ، تاریخ 28
15 . دکستردی، والتر؛ جرم شناسی انتقادی، ترجمه میر روح الله صدیق، چاپ اول، ایلام ،
. انتشارات رامان، 1390
16 . شارف، ریچارد اف؛ نظریه های روان درمانی و مشاوره، ترجمه مهرداد فیروز بخت،
. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1384
17 . صدیق سروستانی، رحمت الله؛ آسیب شناسی اجتماعی، تهران، سمت ، چاپ ششم ،
.1386
18 . فرجی ها، محمد و الله وردی، فرهاد؛ رویکرد جرم شناختی به تغییر الگوی مصرف
. مواد مخدر در میان جوانان، آموزه های حقوق کیفری، ش 7، بهار و تابستان 1393
19 . کهون، لارنس؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان ، تهر ان،
. نشر نی، چاپ سوم، 1382
. 20 . کریمی، یوسف؛ روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1373
. 21 . کی نیا؛ روان شناسی جنایی، چ اول، چاپ پنجم، انتشارات رشد، 1388
22 . گسن، ریموند ؛ جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، مجمع علمی و
. فرهنگی مجد، چاپ اول، 1374
. 23 . گیدنز، آنتونی؛ ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ بیست و چهارم، 1389
24 . لیتل، دانیل ؛ تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، انتشارات
. صراط، چاپ هشتم، 1388
25 . مارش، یان و دیگران؛ نظریه های جرم، ترجمه حمید رضا ملک محمدی ، تهر ان، بنیاد
. حقوقی میزان، چاپ اول، 1389
. 26 . ممتاز، فریده؛ انحرافات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1387
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 از جرم شناسی علت شناختی تا جر مشناسی شناختی
271
27 . نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ از جرم شناسی انتقادی تا جرم شناسی امنیتی،
تقریرات درس جرم شناسی دوره دکتری، تهیه و تنظیم سکینه خان علی پور و اجارگاه و
lawtest.Ir : 91 ، قابل دسترسی در – مهدی قربانی، نیم سال دوم، 92
28 . وینچ، پیتر؛ ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، زیر نظر سمت، تهران، چاپ دوم،
.1386
29 . ولد، جرج و دیگران؛ جرم شناسی نظری، ترجمه علی شایان، تهران، سمت، چاپ هفتم،
.1393